1. Wierzymy, że Biblia (tj. 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu) jest szczegółowym, doskonałym i zakończonym       objawieniem danym człowiekowi przez Boga.

2. Wierzymy, że każdy człowiek na skutek swojego upadku znajduje się w stanie grzechu i w jego konsekwencji podlega śmierci.

3. Wierzymy w usprawiedliwienie grzesznika jedynie z łaski przez wiarę dzięki odkupieńczej ofierze krzyżowej Jezusa Chrystusa.

4. Wierzymy w jednego Boga, objawionemu człowiekowi w trzech samoistnych osobach, jako Ojciec, Syn Boży – Jezus Chrystus i Duch         Święty.

5. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jego wcielenie, Jego dzieło pojednania dokonane na krzyżu, Jego zmartwychwstanie,          Jego wniebowstąpienie, Jego wstawiennictwo u Ojca, Jego panowanie oraz powtórne przyjście w chwale.

6. Wierzymy w działanie Ducha Świętego w procesie narodzenia i uświęcenia grzesznika.

7. Wierzymy w przeżycie chrztu w Duchu Świętym, dane każdemu wierzącemu ku życiu w namaszczeniu i w mocy Bożej.

8. Wierzymy w ponadnaturalne działanie Boga w Jego Kościele dzisiaj, tak jak
     i w czasach nowotestamentowych.

9. Wierzymy w nieśmiertelność ducha człowieka, zmartwychwstanie ciała, sąd Pański nad światem, wieczną szczęśliwość                              sprawiedliwych i wieczne potępienie niesprawiedliwych.

10. Wierzymy, że istnieje jeden, niepodzielny i powszechny Kościół Jezusa Chrystusa, Jego ciało złożone ze wszystkich chrześcijan,                 którzy przez osobistą wiarę uznali w odkupieńczej śmierci Zbawiciela na krzyżu ofiarę za ich grzechy, odwrócili się od swoich                       nieprawości i doświadczyli nowego narodzenia z Ducha Świętego.

11. Wierzymy, że sam Pan Jezus jest jedyną głową swojego Kościoła.

12. Wierzymy, że każdy kościół, czyli lokalne zgromadzenie chrześcijan, jest jedyną biblijną formą manifestacji powszechnego Kościoła          Jezusa Chrystusa; każdy kościół jest zgodnie z nauką Nowego Testamentu całkowicie autonomiczny we wszystkich sprawach                    wewnętrznych i zewnętrznych. Jezus jako Głowa Kościoła działa w lokalnym kościele  obdarowując każdego darem łaski
      ku wspólnemu pożytkowi i ustanawiając służby apostoła, proroka, ewangelisty, pasterza i nauczyciela, w celu wzrostu i rozwoju                  Kościoła. Troska o rozwój i zarząd lokalnego kościoła spoczywa na pastorze i wspierających go starszych.

13. Wyznajemy nowotestamentowa naukę o powszechnym kapłaństwie wierzących.

14. Wierzymy, że Pan Jezus ustanowił w swoim Kościele dwa obrzędy: chrzest w wodzie i wieczerzę pańską.